Certificering

    

    

Zoals uit de gevoerde logo’s blijkt, is H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. in het bezit van zowel het NEN-EN-ISO 9001:2015 als het VCA** 2008/5.1 certificaat.

In 1996 werd ons kwaliteitssysteem opgezet en in 1997 het kwaliteitssysteemcertificaat behaald. Daarnaast is sinds 2000, VCA** in ons kwaliteitssysteem geïntegreerd (Veiligheid, Gezondheid & Milieu).

Inmiddels hebben wij ons ook laten certificeren in 2010 als erkend bestratingsbedrijf “SEB” waarbij 100% van de straatmakers in bezit is van een straatmakers diploma of in opleiding zijn, SEB Certificaat Erkend Bestratingsbedrijf 2017-2018.

Ons beleid is erop gericht om bij de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden te streven naar een optimaal evenwicht tussen het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van zowel werknemers als derden. Daarnaast staan aspecten als zorg voor het milieu en een gezonde economische ontwikkeling centraal. De beleidsverklaring is voor onze relevante belanghebbenden inzichtelijk op onze bedrijfslocatie, op afspraak.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een actueel onderwerp. Wij zijn ons al langer bewust van het feit, dat energieverbruik gereduceerd moet worden. Wij hebben dit nu tastbaar gemaakt middels het behalen van het CO2-prestatieladder niveau 3 certificaat in augustus 2017. De CO2-prestatieladder helpt bij het gestructureerd reduceren van CO2 binnen de bedrijfsvoering. Zo maken we onze jaarlijkse CO2-uitstoot inzichtelijk en sturen we aan op verbeteringen. Hiervoor stellen we onze CO2 footprint op. Een CO2 footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van brandstoffen in het verkeer, transport, productie van elektriciteit, etc. (zie onze communicatieberichten). Via onze website communiceren wij extern over ons energiebeleid, reductiedoelstellingen, maatregelen, initiatieven en voortgang om de CO2-emissie te verlagen oa. in ons CO2-Reductieplan. Onze doelstelling is het energieverbruik in vier jaar te reduceren, waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend met 20% wordt teruggebracht (5% per jaar met 2016 als basisjaar). Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van Hendrikse B.V. worden gevraagd en daar waar mogelijk worden toegepast. Wij doen dit middels email, toolboxen en communicatieberichten. Daarnaast hebben wij als initiatief deelname aan Nederland CO2 Neutraal (Lidmaatschap Certificaat van deelname NL CO2 Neutraal) en zijn we lid geworden van de SKAO (www.skao.nl). Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder verwijzen wij naar de website www.skao.nl. Hendrikse staat voor duurzaamheid voor klant, mens en materiaal. Klanten kunnen er op rekenen dat wij constant streven naar de beste bedrijfsvoering en daarmee uiteindelijk de Co² uitstoot aanzienlijke verminderen en uiteindelijk kostenbesparingen voor de klant weten te realiseren.

Voornoemde verantwoordelijkheden worden door ons zeer serieus genomen en gelden uitdrukkelijk voor alle personen binnen onze organisatie. Om te bereiken dat een ieder zich terdege bewust is van deze verantwoordelijkheden zijn ze verankerd binnen onze organisatorische structuur en vastgelegd in het KVGM-handboek.

Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade waar mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat, met inachtneming van de geldende wetgeving en normen, de bij Hendrikse voorkomende gevaren zorgvuldig zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Wijzigingen in wetgeving, de stand der techniek of aspecten uit de gezondheid- en/of milieukunde vormen voor ons dringende redenen ons VGM-beleid aan te passen.

Veiligheid voor alles! We streven er dan ook naar ongevallen te voorkomen door de risico’s welke er aan ten grondslag liggen te minimaliseren. Door gericht management en de actieve betrokkenheid van zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel wordt de beheersing van verliezen door ongevallen nagestreefd.

Hendrikse heeft met de Bedrijfs Milieu Dienst (BMD) een overkomst gesloten om zich door hen bij te laten staan in de rationalisering en optimalisering van de milieuzorg binnen de onderneming. Samen met de BMD wordt jaarlijkse de actuele situatie van de onderneming getoetst.

De hiervan door de BMD opgestelde verslaglegging dient vervolgens mede om eventueel voorkomende milieu-incidenten te beheersen en tot een absoluut minimum te beperken.

Door terugkoppeling en het in woord en daad doorvoeren van bijstellingen, streeft Hendrikse naar voortdurende verbeteringen van haar KVGM-zaken. Enerzijds door het behalen en behouden van het VCA-certificaat en anderzijds door het formuleren van verbeterde doelen in ons actieplan alsmede het realiseren van deze doelen.

De uitwerking van ons KVGM-beleid is vastgelegd in het KVGM-handboek. Hierin staan de KVGM-taken en –verantwoordelijkheden duidelijk omschreven; daarnaast zijn de functie-eisen in dit handboek opgenomen en zijn ook de bevoegdheden van de leidinggevenden impliciet benoemd.

Daarnaast stelt de directie zich uitdrukkelijk op de hoogte van de voortgang van de KVGM-zaken en de integratie hiervan binnen de bedrijfsactiviteiten.

kort nieuws…
direct contact…
Heeft u vragen? bel of mail ons: E-mail: info@hendrikse-wegenbouw.nl Telefoon: 035-6016202