Certificering

     

    

Zoals uit de gevoerde logo’s blijkt, is H.S. HENDRIKSE & ZN B.V. in het bezit van zowel het NEN-EN-ISO 9001:2015 als het VCA** 2008/5.1 certificaat.

In 1996 werd ons kwaliteitssysteem opgezet en in 1997 het kwaliteitssysteemcertificaat behaald. Daarnaast is sinds 2000, VCA** in ons kwaliteitssysteem geïntegreerd (Veiligheid, Gezondheid & Milieu).

Inmiddels hebben wij ons ook laten certificeren in 2010 als erkend bestratingsbedrijf “SEB” waarbij 100% van de straatmakers in bezit is van een straatmakers diploma of in opleiding zijn, SEB Certificaat Erkend Bestratingsbedrijf 2017-2018.

Ons beleid is erop gericht om bij de uitvoering van de activiteiten en werkzaamheden te streven naar een optimaal evenwicht tussen het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van zowel werknemers als derden. Daarnaast staan aspecten als zorg voor het milieu en een gezonde economische ontwikkeling centraal. De beleidsverklaring is voor onze relevante belanghebbenden inzichtelijk op onze bedrijfslocatie, op afspraak.

In augustus 2017 zijn wij geslaagd voor het CO2-prestatieladder niveau 3 certificaat. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Voor het bepalen van de CO2-reducerende maatregelen, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen uitgevoerd. Aan de hand van de maatregelen die voor ons relevant zijn, was vervolgens het CO2 Reductieplan opgesteld. Hierin worden onze reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen beschreven. Ons meest recente status is te vinden in ons laatste communicatiebericht. Daarnaast hebben wij deelname aan Nederland CO2 Neutraal (Lidmaatschap Certificaat van deelname NL CO2 Neutraal) en zijn we lid geworden van de SKAO (www.skao.nl).

Voornoemde verantwoordelijkheden worden door ons zeer serieus genomen en gelden uitdrukkelijk voor alle personen binnen onze organisatie. Om te bereiken dat een ieder zich terdege bewust is van deze verantwoordelijkheden zijn ze verankerd binnen onze organisatorische structuur en vastgelegd in het KVGM-handboek.

Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade waar mogelijk te voorkomen. Dit betekent dat, met inachtneming van de geldende wetgeving en normen, de bij Hendrikse voorkomende gevaren zorgvuldig zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. Wijzigingen in wetgeving, de stand der techniek of aspecten uit de gezondheid- en/of milieukunde vormen voor ons dringende redenen ons VGM-beleid aan te passen.

Veiligheid voor alles! We streven er dan ook naar ongevallen te voorkomen door de risico’s welke er aan ten grondslag liggen te minimaliseren. Door gericht management en de actieve betrokkenheid van zowel leidinggevenden als uitvoerend personeel wordt de beheersing van verliezen door ongevallen nagestreefd.

Hendrikse heeft met de Bedrijfs Milieu Dienst (BMD) een overkomst gesloten om zich door hen bij te laten staan in de rationalisering en optimalisering van de milieuzorg binnen de onderneming. Samen met de BMD wordt jaarlijkse de actuele situatie van de onderneming getoetst.

De hiervan door de BMD opgestelde verslaglegging dient vervolgens mede om eventueel voorkomende milieu-incidenten te beheersen en tot een absoluut minimum te beperken.

Door terugkoppeling en het in woord en daad doorvoeren van bijstellingen, streeft Hendrikse naar voortdurende verbeteringen van haar KVGM-zaken. Enerzijds door het behalen en behouden van het VCA-certificaat en anderzijds door het formuleren van verbeterde doelen in ons actieplan alsmede het realiseren van deze doelen.

De uitwerking van ons KVGM-beleid is vastgelegd in het KVGM-handboek. Hierin staan de KVGM-taken en –verantwoordelijkheden duidelijk omschreven; daarnaast zijn de functie-eisen in dit handboek opgenomen en zijn ook de bevoegdheden van de leidinggevenden impliciet benoemd.

Daarnaast stelt de directie zich uitdrukkelijk op de hoogte van de voortgang van de KVGM-zaken en de integratie hiervan binnen de bedrijfsactiviteiten.

kort nieuws…
direct contact…
Heeft u vragen? bel of mail ons: E-mail: info@hendrikse-wegenbouw.nl Telefoon: 035-6016202